Rozhledna Brdo

Rozhledna Brdo | výhled do krajiny.