Praděd (1494 m.n.m.), vlevo Petrovy kameny

Praděd (1494 m.n.m.), vlevo Petrovy kameny | Jeseníky