Vodní nádrž Znojmo

Vodní nádrž Znojmo | Uvedena do provozu v r. 1966, rozloha 45 ha.